การดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพชีวิต

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  โดยแผนงานสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพ.ศ … โดยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีท้องถิ่นเป็นจำนวนมากที่มีความต้องการอยากจะมีบริหารจัดการงบประมาณ โดยนำมาเกื้อหนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในท้องถิ่น แต่ไม่สามารถกระทำได้อันเนื่องจากติดขัดระเบียบทางราชการ ในฐานะที่มส.ผส.เป็นหน่วยงานทางวิชาการ  จึงได้จัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาการใช้งบประมาณของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้สามารถดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในทางปฏิบัติ โดยไม่ถูกตีกรอบตั้งคำถามว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์… Continue reading